Algemene Leverings Voorwaarden

ICTheo.me    Voor net dat stapje extra...

Algemene Voorwaarden ICTheo (Thijssen ICT Dienstverlening) voor levering van diensten en producten


Versie: 1 januari 2016


Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICTheo. Computersupport, hierna te noemen: ICTheo, en een

Wederpartij waarop Thijssen ICT Dienstverlening deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ICTheo, voor de uitvoering waarvan door ICTheo derden dienen te worden

betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het

overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien ICTheo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, of hierop zelf uitzonderingen maakt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet

van toepassing zijn, of dat ICTheo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden

te verlangen.


Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van ICTheo zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het

product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een nietbindende

voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op

basis van nacalculatie.

3 ICTheo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel

een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de

overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ICTheo daaraan niet

gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ICTheo anders aangeeft.

6 Een samengestelde prijsopgave verplicht ICTheo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven

prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een

fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij ICTheo derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ICTheo dient daarbij een redelijke termijn

te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. ICTheo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. ICTheo is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ICTheo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de

Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien ICTheo gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de

Wederpartij deze juist en volledig aan ICTheo ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan

zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden

verhoogd of verlaagd. ICTheo zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk

opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de

wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ICTheo een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht

gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ICTheo gehouden is, dan is de Wederpartij

aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ICTheo daardoor direct of indirect ontstaan.

9. Indien ICTheo bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is ICTheo niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de

prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. ICTheo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst ICTheo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal

nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze

zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van ICTheo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen, is ICTheo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet van ICTheo kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is ICTheo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct

en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ICTheo op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ICTheo de nakoming van de

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien ICTheo tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze

ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ICTheo, zal ICTheo in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten

werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ICTheo extra

kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door

ICTheo genoemde termijn te voldoen, tenzij ICTheo anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie

maanden is opgeheven ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn

vermogen kan beschikken, staat het ICTheo vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te

annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ICTheo op de Wederpartij

zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de

eventuele aanafvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in

rekening worden gebracht.


Artikel 5. Overmacht

1. ICTheo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die

niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van

buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,

waarop ICTheo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ICTheo niet in staat is zijn verplichtingen na te

komen. Werkstakingen in het bedrijf van ICTheo of van derden daaronder begrepen. ICTheo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ICTheo zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. ICTheo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee

maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel ICTheo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ICTheo gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. ICTheo kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen a contant bij aflevering wordt voldaan.

2. Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ICTheo aan te

geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ICTheo aangegeven. ICTheo is gerechtigd om periodiek en tussentijds te

factureren.

3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal

worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. ICTheo heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ICTheo verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ICTheo in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ICTheo totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met ICTheo

gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leenen verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van ICTheo en kan te allen tijde terstond

worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.

2. Door ICTheo geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te

bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ICTheo veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij

verplicht om ICTheo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsen

waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ICTheo ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de

verzekering is ICTheo gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens ICTheo bij voorbaat toe om zijn

medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval ICTheo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke

toestemming aan ICTheo en door ICTheo aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ICTheo zich bevinden en die zaken

terug te nemen.


Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door ICTheo te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden

en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2. ICTheo verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. ICTheo verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde

zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij

wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen

reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht;

indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van

blikseminslag, brand of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de

Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de

Wederpartij behoort te komen.

3. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft ICTheo geen enkele garantie op het correct

functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.

4. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt

volledig bij de Wederpartij.

5. Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van ICTheo, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de

verantwoordelijkheid van ICTheo. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.

6. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.

7. ICTheo is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt ten gevolge hiervan lijdt.

8. ICTheo gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of

reparatie. Reservekopieën worden door ICTheo alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. ICTheo is niet

verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.

9. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan

ICTheo ter beschikking gestelde materialen.

10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door ICTheo verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het

moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.

11. Gezien de aard en werking van computers kan ICTheo geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment

van aflevering.

12. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld

respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde

overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen

één maand na ontdekking schriftelijk aan ICTheo te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,

zodat ICTheo in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient ICTheo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling

van de overigens bestelde zaken.

14. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ICTheo de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na

retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter

keuze van ICTheo, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van

vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan ICTheo te retourneren en de eigendom daarover aan ICTheo te verschaffen, tenzij ICTheo

anders aangeeft.

16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de

zijde van ICTheo daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien ICTheo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. ICTheo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ICTheo is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en /

of onvolledige gegevens.

3. Indien ICTheo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ICTheo beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de

order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van ICTheo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. ICTheo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ICTheo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ICTheo

toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe

schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. ICTheo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsof

andersoortige stagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ICTheo of zijn

leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ICTheo en de door ICTheo bij de

uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de

afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij

ICTheo van zodanige nonconformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 11. Risicoovergang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden

gebracht.


Artikel 12. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart ICTheo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de

oorzaak aan andere dan aan ICTheo toerekenbaar is.

2. Indien ICTheo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden ICTheo zowel buiten als in rechte bij te staan en

onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,

dan is ICTheo zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ICTheo en derden daardoor ontstaan,

komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. ICTheo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele weten

regelgeving. ICTheo

heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen

strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ICTheo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in

het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens

Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van ICTheo.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ICTheo.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.